Logo maasenwaalkanter.nl


Afsluiting Ruilverkaveling Land van Maas en Waal

In een afsluitende bijeenkomst in Beneden-Leeuwen kwam onlangs na 28 jaar formeel een einde aan het landinrichtingsproject Land van Maas en Waal.

Onder leiding van de Landinrichtingscommissie zijn in deze periode in het gebied met een oppervlakte van 9420 hectaren veel doelen gerealiseerd op het terrein van landbouw, natuur, water en landschap. Voor het verbeteren van de landbouwstructuur en het ruilen van gronden is gebruik gemaakt van de klassieke methode van ruilverkavelen. Ter gelegenheid van de afsluiting van de ruilverkaveling werd door de commissie het boek 'Grote Werken, Hoe Maas en Waal welvarend werd' gepresenteerd.

Intensief proces

De Landinrichtingscommissie Land van Maas en Waal werd eind 1989 benoemd om de voorbereiding van de Ruilverkaveling Land van Maas en Waal ter hand te nemen. Na een stroef begin waarin onder meer het gebied tussentijds werd uitgebreid, er telkens nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden en ook de wetgeving nog werd gewijzigd, had de commissie in 2000 het landinrichtingsplan gereed. Na de vaststelling door Gedeputeerde Staten en een positieve stemming in het gebied, kon de commissie in 2002 daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering van de ruilverkaveling.

Het landinrichtingsplan werd eerst samen met de partijen in het gebied nader uitgewerkt. Het ging er daarbij om een goede afstemming te krijgen tussen de verschillende doelstellingen. Het betrof onder meer een betere verkaveling van de landbouwpercelen, de aanleg van nieuwe natuur en ecologische verbindingszones, de uitvoering van de Kader Richtlijn Water en aanleg van landschappelijke beplantingen. Dit was een intensief proces en de uitkomst niet altijd even vanzelfsprekend.

Resultaten van de ruilverkaveling

Van de in totaal 9420 hectare is uiteindelijk 2100 hectare van eigenaar verwisseld. Hierbij waren 886 eigenaren betrokken. Door het ruilen van grond is het aantal percelen van 7000 naar 5500 teruggebracht. De huiskavels van de landbouwers zijn vergroot en het aantal veldkavels fors verminderd, waarmee de agrarische structuur is verbeterd.
Er is 20 hectare (ca. 21 km lengte) beschikbaar gekomen voor een ecologische verbindingszone en 6 hectare voor inrichting van oevers zodat ze nu voldoen aan de Kader Richtlijn Water. Verder is 145 hectare vrijgeruild voor de realisatie van natuur in de uiterwaarden en is 27 hectare aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas en de Waal aangelegd. Tot slot zijn diverse landschappelijke beplantingen aangebracht langs wegen en op erven van boerderijen.

Afsluitende bijeenkomst

Bij de drukbezochte afsluitende bijeenkomst waren veel mensen aanwezig die in de loop der jaren bijgedragen hebben aan de realisering van het plan. Het betrof naast vertegenwoordigers van instanties zoals de provincie, de gemeenten Druten, West Maas en Waal en Maasdriel, Waterschap Rivierenland, ZLTO en Kadaster ook veel mensen uit de streek zelf.

Er werd niet alleen teruggeblikt maar vooral ook naar de toekomst gekeken. Voorzitter Mathieu Gremmen haalde het doorlopen proces en de resultaten aan en daagde uit te reageren op de nieuwe opgaven waar we voor staan zoals klimaatverandering, energie en duurzaamheid en hoe deze in de toekomst in een gebiedsproces te realiseren.
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland bevestigde het belang van deze nieuwe opgaven en voegde daar nadrukkelijk recreatie nog aan toe. Hij gaf aan dat het landschap hierin een uitermate belangrijkere rol speelt. Daar komen de nieuwe opgaves samen met de huidige opgaven op het vlak van water, natuur en landbouw.

Voorzitter van de commissie Mathieu Gremmen reageerde dat ook voor toekomstige vraagstukken dus landinrichting nodig blijft, met ruilingen met een hoge mate van participatie.

In het kader van de afsluiting van de ruilverkaveling heeft de Landinrichtingscommissie een boek laten schrijven, 'Grote Werken, Hoe Maas en Waal welvarend werd'. Aan het einde van de bijeenkomst werd het boek gepresenteerd en overhandigde voorzitter Mathieu Gremmen het eerste exemplaar aan gedeputeerde Jan Jacob Van Dijk.

Reageer als eerste
Meer berichten