Van links naar rechts: Miranda Schouten (accountmanager Werkzaak Rivierenland), Bert van Swam (coördinerend wethouder Lokaal Sociaal Akkoord), Kiek Adriaansens (Teammanager werkgeversdienstverlening Werkzaak Rivierenland), Petra Smits (Dreumelse Ondernemersvereniging), Sander Bos (wethouder Wonen, Werken, Economie , Recreatie en Toerisme), Hans van Leeuwen (Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen), Hans Voshol (Ondernemersvereniging De Gou
Van links naar rechts: Miranda Schouten (accountmanager Werkzaak Rivierenland), Bert van Swam (coördinerend wethouder Lokaal Sociaal Akkoord), Kiek Adriaansens (Teammanager werkgeversdienstverlening Werkzaak Rivierenland), Petra Smits (Dreumelse Ondernemersvereniging), Sander Bos (wethouder Wonen, Werken, Economie , Recreatie en Toerisme), Hans van Leeuwen (Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen), Hans Voshol (Ondernemersvereniging De Gou

Lokaal Sociaal Akkoord

West Maas en Waal - Het ondernemersklimaat verbeteren, de werkgelegenheid vergroten, het aantal uitkeringsgerechtigden verminderen, deelname van uitkeringsgerechtigden aan het maatschappelijk verkeer bevorderen en de laaggeletterdheid bestrijden. Dat zijn de doelstellingen van het 'Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal'.

De ondernemersverenigingen in West Maas en Waal - De Gouden Ham, de Dreumelse Ondernemers Vereniging en Verrassend Leeuwen - Werkzaak Rivierenland, Werkcoöperatie West Maas en Waal en de gemeente West Maas en Waal hebben ingestemd met het 'Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal'. "Daarmee ontstaat er een meer samenhangend netwerk om sociaal- economische vraagstukken integraal en praktisch op te pakken", aldus de gemeente.

Er zijn verschillende projecten die van 2018 tot en met 2021 publiek-privaat worden opgepakt. Deze projecten hebben te maken met werkgelegenheid, digitale dienstverlening, deregulering, Regionaal Investeringsfonds, het opwaarderen van bedrijventerreinen, revitaliseren van bedrijventerreinen, promotie van het gebied Maas en Waal, Logistieke Hotspot Rivierenland, onderwijs en bedrijfsleven en laaggeletterdheid.

De tien projecten in vogelvlucht:

1. Werkgelegenheid
Doel is om werkzoekenden, ook die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, naar vermogen te laten participeren. Werkzaak Rivierenland, Werkcoöperatie West Maas en Waal, de gemeente West Maas en Waal en het bedrijfsleven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie en participatie van alle werkzoekenden.

2. Digitale dienstverlening 1
Vergroten van de digitale dienstverlening voor ondernemers en burgers.

3. Digitale dienstverlening 2
Verkenning voor de mogelijkheden van glasvezel in de gemeente West Maas en Waal.

4. Deregulering
Voorkomen van overbodige regelgeving (nut en noodzaak) o.a. door het terugdringen van de administratieve lastendruk en een digitaal stroomschema voor de gebruiksvriendelijkheid bij aanvragen.

5. Regionaal Investeringsfonds
Stimuleren en helpen van ondernemers met grote projectplannen en eigen kapitaal op de drie gebieden Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme.

6. Opwaarderen bedrijventerreinen
Revitaliseren van bedrijventerreinen betekent opknappen, opnieuw leven inblazen van bedrijventerreinen.

7. Promotie van het gebied Maas en Waal
Het profileren van het gebied Land van Maas en Waal als recreatief gebied en een goed woon- en vestigingsklimaat.

8. Logistieke Hotspot Rivierenland
Inventariseren wat de Logistic Hotspot Rivierenland kan opleveren voor de gemeente West Maas en Waal, voor haar inwoners en voor de lokale ondernemers.

9. Onderwijs en bedrijfsleven
Het versterken van de aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de arbeidsmarkt.

10. Laaggeletterdheid
Doel is om de maatschappelijke participatie van laaggeletterden te bevorderen en daarmee sociaal isolement te voorkomen.

Volgens coördinerend wethouder Bert van Swam "zal het Uitvoeringsprogramma 'Lokaal Sociaal Akkoord 2018 -2021 West Maas en Waal' een positieve bijdrage leveren aan het sociaal- en economisch klimaat in West Maas en Waal en inwoners kansen bieden tot daadwerkelijke deelname aan de maatschappij. Als meer inwoners economisch zelfstandig zijn, komt dat niet alleen hen zelf maar de gehele gemeenschap ten goede."

Meer berichten