Onderzoek bestuurlijke fusie in onderwijsland

Maas en Waal - SPOM Onderwijs en Oeverwal willen een bestuurlijke fusie onderzoeken. "Met een bestuurlijke fusie beogen beide schoolbesturen de kwaliteit van het onderwijs te versterken, gericht op het belang van de kinderen in de regio. Aan het begin van het nieuwe schooljaar start het verkennend onderzoek om tot een goede afweging te komen voor deze fusie. In februari 2019 wordt het onderzoek afgerond", aldus de schoolbesturen.

SPOM Onderwijs verzorgt onderwijs op 15 basisscholen in de gemeenten West Maas en Waal en Druten. Daarnaast biedt SPOM Kinderopvang voorschools onderwijs aan in de vorm van peutergroepen evenals kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in de gemeenten Druten en West Maas en Waal. Oeverwal verzorgt onderwijs op 8 basisscholen in de gemeente Beuningen.

In september start het verkennend onderzoek naar mogelijkheden en effecten van een eventuele besturenfusie van SPOM Onderwijs en Oeverwal. Begin 2019 moet helder zijn of en onder welke voorwaarden een fusie mogelijk is. Als er geen bezwaren zijn voor de fusie volgt het medezeggenschapstraject en goedkeuring van de Minister. Wanneer dat leidt tot instemming worden in 2019 de voorbereidingen getroffen om te komen tot één bestuurlijke organisatie.

Voor de uitvoering van de verkenning is een stuurgroep ingericht, waarin bestuurders zitting nemen, met ondersteuning van specialisten.

Ook worden een klankbordgroep en diverse werkgroepen ingericht waarbij de belanghebbenden worden betrokken.

Meer berichten

Shopbox