Samenwerking cultuur en onderwijs

Maas en Waal - Stichting Kunst Maas en Waal en de basisscholen in Maas en Waal hebben een intentieverklaring ondertekend om nauw samen te werken op het gebied van cultuur(educatie).

"Ieder kind heeft het recht om zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is bij uitstek een plaats om kinderen met cultuur te bereiken. Cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, vergroot het cultureel en historisch besef en geeft mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij", aldus partijen (Stichting Kunst Maas en Waal, Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal, Stichting Trivium en Stichting Me Tander). "Ook is het van belang dat kinderen hun talenten in het buitenschoolse aanbod verder kunnen ontwikkelen."

"Het onderwijs heeft een brede, vormende opdracht en drie belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor deelname aan de maatschappij. De overdracht van culturele verworvenheden en de ontwikkeling van creativiteit en historisch besef vormen hier wezenlijke onderdelen van. Tenslotte kan het ook een bijdrage leveren aan ontwikkeling van leergebied overstijgende vaardigheden zoals analyseren, onderzoeken, creëren en reflecteren."

In de intentieverklaring zijn de ambities van de scholen in de gemeenten West Maas en Waal en Druten omschreven:
- Iedere school/ieder cluster heeft minimaal 1 ICC'er (cultuurcoördinator) die het beleid voor kunst en cultuur opstelt en de uitvoering coördineert.
- Iedere school realiseert een breed onderwijsaanbod waar kunst en cultuur deel van uitmaken. Bij voorkeur wordt dit beschreven in het schoolplan.
- Scholen kunnen ervoor kiezen om van kunst en cultuur een speerpunt te maken. Ze beschrijven hun ambities op dit gebied in het schoolplan/jaarplan.

Partijen willen dat scholieren kennismaken met kunst en cultuur maar ook de positie van lokale kunstenaars versterken en verbindingen leggen tussen dorpen en gemeenten.

Onder kunst verstaan partijen het product van creatieve menselijke uitingen, onder meer schilderen, tekenen, fotografie, druktechniek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie. Steeds wordt gekeken of er samenwerking mogelijk is met het Agoratheater in Druten.

De samenwerking loopt in principe tot en met 2021. Het eerste jaar 2018-2019 is een proefjaar.

Meer berichten